Skočiť na hlavný obsah

Služby

ÚČTOVNÍCTVO

Zabezpečujeme vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, a to živnostníkom, malým a stredným podnikom a taktiež veľkým podnikom. 

V rámci vedenia účtovníctva poskytujeme:

  • komplexné vedenie účtovníctva,
  • spracovanie daňových priznaní FO, PO, priznaní DPH, Dane z motorových vozidiel, dane z nehnuteľností,
  • zostavenie účtovnej závierky a poskytovanie súvisiacich činností
  • vypracovanie výkazov ako aj hlásení Štatistickému úradu,
  • poskytovanie iného odborného poradenstva (podnikateľské, organizačné a  ekonomické poradenstvo)

 

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Ponúkame daňové poradenstvo na profesionálnej úrovni. Pomôžeme Vám pri optimalizácii Vašich daňových povinností, pri minimalizovaní daňových rizík a pri dosahovaní čo najvyšších úspor. 

 

TRANSFER PRICING (Transferové oceňovanie)

Naša spoločnosť poskytuje profesionálnu pomoc, ako stanoviť ceny pri transakciách medzi závislými osobami pre daňové účely tak, aby vyhoveli podmienkam nezávislého vzťahu. Transferové oceňovanie je oblasť medzinárodného zdaňovania, ktorá čoraz viac nadobúda na význame. Spoločnosti so skupinovou štruktúrou neustále čelia daňovým kontrolám, ktoré sú zamerané na transferové oceňovanie. Ich cieľom je preveriť, či transakcie realizované medzi spriaznenými osobami prepojenými ekonomicky, personálne príp. inak., spĺňajú atribúty nezávislého obchodného vzťahu.

Problematike transferového oceňovania, ako aj príprave dokumentácie k transferovému oceňovaniu sa u nás venuje osobitné oddelenie disponujúce s praktickými skúsenosťami a znalosťami.

KONTROLINGOVÉ  a REPORTINGOVÉ SLUŽBY 

Vykonávame činnosti predstavujúce ucelený systém rozboru nákladovosti a výnosovosti procesov, ktoré uskutočňuje analyzovaný subjekt pri produkcii svojich výrobkov alebo pri poskytovaní služieb, s cieľom  kvantifikovať základné východiská a predpoklady ich rentability.

S využitím a kombináciou nástrojov, metód a techník vyhodnocujeme, triedime a detailne rozoberáme vstupné a výstupné údaje reprodukčného procesu firmy a stanovujeme požiadavky na detail a štruktúru ich sledovania v existujúcich alebo dostupných informačných systémoch. Za účelom dosiahnutia potrebnej kvality údajov vypracúvame interne nariadenia a usmernenia, ktorých poslaním je zabezpečiť dlhodobo udržateľnú a porovnateľnú bázu spracovávaných informácii.

Po nastavení pravidiel sa podieľame na kontrole kvality týchto údajov pri ich spracovaní, ktoré následne využívame pri tvorbe obsahovej náplne a štruktúry dlhodobých a krátkodobých finančných plánov, bussines plánov a detailných kalkulácii a rozpočtov. Po ich schválení následne vyhodnocujeme plnenie takto stanovených cieľov a identifikujeme príčiny odchýlok, pričom informácie a závery takto zistené prestavujú dôležitú spätnú väzbu pri aktualizácii všetkých vyššie popísaných úkonoch.

 

MZDOVÉ UČTOVNÍCTVO a PERSONALISTIKA

Našim klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky. Okrem samotného výpočtu miezd  a prípravy ročného zúčtovanie dane pre zamestnancov spracúvame pre našich klientov aj kompletnú pracovno-právnu dokumentáciu, zabezpečujeme styk so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami. Poskytujeme personálne poradenstvo a poradenstvo v oblasti povinností stanovených zákonníkom práce.

 SLUŽBY V OBLASTI RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Pre našich klientov poskytujeme odborné poradenstvo a podporu počas celého životného cyklu zamestnanca, od výberu vhodného kandidáta na voľnú pozíciu, cez onboarding, kariérny rozvoj a motiváciu zamestnanca, až po ukončenie zamestnaneckého pomeru.

Pri svojej práci dodržiavame prísne pravidlá pri nakladaní s osobnými a citlivými údajmi.